Best and Biggest
Several types of lottery
Supports all system

ចាក់ឆ្នោតឡាវអនឡាញ ឆ្នោតអភិវឌ្ឍន៍ រឺ ឆ្នោតប្រទេសឡាវ លើវេបសាយឆ្នោតអនឡាញ

ឆ្នោតឡាវ

ឆ្នោតឡាវ ការលេងទាយលទ្ធផលតួលេខចាក់ឆ្នោតដែលកំពុងពេញនិយមលេងយ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទេស ប៉ុន្តែប្រភពដើមនៃឆ្នោតឡាវ គឺមកពីឆ្នោតដែលមានការចេញរង្វាន់ដោយសហគ្រាសអភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច សាធារណរដ្ឋឡាវ ដែលឈ្មោះពិតរបស់ ឆ្នោតឡាវ ដែលមានឈ្មោះជាផ្លូវការថា "Lottery អភិវឌ្ឍន៍" រឺ ឆ្នោតអភិវឌ្ឍន៍ ស្ថាប័នឆ្នោតអភិវឌ្ឍន៍លក់ Lottery ក្នុងមួយសន្លឹកតម្លៃ 1,000 គីប ដែលមានតម្លៃថោក វិធីលេងឆ្នោតឡាវ មិនមានអ្វីលំបាក ស្រដៀងនិងការចាក់កន្ទុយឆ្នោត គ្រាន់តែលទ្ធផលក្នុងការចេញរង្វាន់របស់ស្ថាប័នឆ្នោតអភិវឌ្ឍន៍ រឺ ឆ្នោតឡាវមកធ្វើជាលេខដែលចេញរង្វាន់ជំនួសក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នឆ្នោតឡាវក្លាយមកជាឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសដែលមានអ្នកនិយមលេងយ៉ាងច្រើន ដោយក្នុងរូបបែប ឆ្នោតអនឡាញ ចូលលេងងាយ ហើយអាចចាក់បានតានរយៈអនឡាញបានញឹកញាប់ជាងឆ្នោតរដ្ឋបាលថៃ ។

 

ការលេងឆ្នោតឡាវ យ៉ាងដូចម្តេច? សំនួរសម្រាប់អ្នកលេងថ្មីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍លេងឆ្នោតឡាវ ដោយកតិការការលេងមានរូបបែបដែលស្រដៀងនឹងការលេង ឆ្នោតរដ្ឋបាលថៃ រឺ កន្ទុយលេខឆ្នោតដែលលោកអ្នកធ្លាប់បានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ តែមានការចេញលទ្ធផលរង្វាន់ញឹកញាប់ជាង ចាក់ឆ្នោតបានរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ ធ្វើអោយអ្នកចាប់ផ្តើមស្គាល់ ហើយងាកមកលេងឆ្នោតឡាវកាន់តែច្រើនឡើង ដោយជាពិសេសក្នុងកំឡុងពេលដែលរង់ចាំលេងឆ្នោតរដ្ឋបាលថៃ ដែលមានត្រឹមតែ 2 ដងក្នុងមួយខែ ។

 

ពេលវេលាការចេញឆ្នោតឡាវអនឡាញ ដែលបានអធិប្បាយខាងលើ ឆ្នោតឡាវជាឆ្នោតដែលមានការចេញរង្វាន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ ដែលមានអំនះអំនាងពីឆ្នោតអភិវឌ្ឍន៍របស់ សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតឡាវ ដែលមានកំណត់ចេញរង្វាន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោង 20.30 យប់តាមពេលវេលាក្នុងប្រទេស ដោយមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមប៉ុស្តិ៍លេខ 1 របស់ប្រទេសឡាវ ហើយអាចមើលត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលរង្វាន់ឆ្នោតឡាវបានតាមរយៈទំព័រវេបសាយ KHMER-LOTTO.COM ហើយនៅមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមរយៈ Youtube រឺ Facebook តាមរយៈ Page ផ្សេងៗ ។

 

រូបបែបការចាក់ឆ្នោតឡាវ និងរបៀបក្នុងការត្រួតពិនិត្យ

ការចេាក់ឆ្នោតឡាវ ការលេងឆ្នោតឡាវក្នុងប្រទេស ដែលបើកអោយចាក់បានតែ 3 តួលេខ និង 2 តួលេខ ដោយការនាំយកលទ្ធផលរង្វាន់របស់ឆ្នោតឡាវ 4 តួលេខមកធ្វើជាលទ្ធផលក្នុងការចេញរង្វាន់ដោយមានរូបបែបក្នុងការចាក់ 6 រូបបែប គឺ លេខ 3 ខ្ទង់ខាងលើ , លេខ 3 ខ្ទង់វិល , លេខ 2 ខ្ទង់ខាងលើ , លេខ 2 ខ្ទង់ខាងក្រោម , លេខវិលខាងលើ , លេខវិលខាងក្រោម

[picture1]

ពីរូបភាពខាងលើគឺ លទ្ធផលចេញរង្វាន់ឆ្នោតឡាវ មានទាំងអស់ 6 រង្វាន់តាមព័ត៌មានលម្អិតខាងក្រោមនេះ

- លទ្ធផលរង្វាន់តួលេខ 3 ខ្ទង់ត្រង់ៗ គឺ 844

- លទ្ធផលរង្វាន់តួលេខ 3 ខ្ទង់វិល គឺ 844 , 848 , 484 , 448

- លទ្ធផលរង្វាន់តួលេខ 2 ខ្ទង់ខាងលើ គឺ 44

- លទ្ធផលរង្វាន់តួលេខ 2 ខ្ទង់ខាងក្រោម គឺ 18

- លទ្ធផលរង្វាន់តួលេខ វិលខាងលើ គឺ 4

- លទ្ធផលរង្វាន់តួលេខ វិលខាងក្រោម គឺ 1 , 8

នឹងបានឃើញថាការត្រួតពិនិត្យឆ្នោតឡាវ រូបបែបចាក់អនឡាញ រឺ ចាក់កន្ទុយលេខឆ្នោតឡាវ មានភាពខុសប្លែកគ្នាជាមួយការត្រួតពិនិត្យរបស់ឆ្នោតឡាវរបស់របស់ប្រទេសឡាវបន្តិចបន្តួច ដោយលេខ 3 ខ្ទង់ដូចគ្នា តែតួលេខ 2 ខ្ទង់មកពីតំណែងខុសគ្នា តួលេខ 2 ខ្ទង់រូបបែបចាក់អនឡាញមានជា 13 តែតួលេខ 2 ខ្ទង់របស់ឆ្នោតឡាវជា 24 គួរសិក្សាវិធីក្នុងការចាក់អោយបានល្អជាមុនសិនចាក់ឆ្នោតឡាវ ដើម្បិកុំអោយធ្វើការត្រួតពិនិត្យខុសតំណែង ។

ជំហានទី 1 : ចុះឈ្មោះចូលក្នុងប្រព័ន្ធឆ្នោតអនឡាញ

ចូលលេងឆ្នោតឡាវ ជំហានដំបូងអោយលោកអ្នកជ្រើសរើសធ្វើការបើកទំព័រវេបសាយ បង្កើតឈ្មោះចូលប្រើប្រាស់ ដោយការដាក់ Username និងលេខសម្ងាត់ចូលទៅប្រអប់ រួចចុចលើប៊ូតុងចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ

 

ជំហានទី 2 : ចូលទៅទំព័រចាក់ឆ្នោត

ចូលទៅចាក់ឆ្នោតឡាវតាមរយៈទំព័រវេបសាយ បន្ទាប់ពីលោកអ្នកបាន Login ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធរួចហើយ អោយលោកអ្នកធ្វើការចុចលើមេនូ ចាក់ឆ្នោត ដែលនៅលើមេនូតាមរូបភាព ដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រចាក់ឆ្នោតអនឡាញទាំងអស់ក្នុងវេបសាយ

 

ជំហានទី 3 : ចាក់ឆ្នោតអនឡាញ

លោកអ្នកនិងបានឃើញសេវាកម្មចាក់ឆ្នោតអនឡាញ មានព័ត៌មានលម្អិតរបស់ឆ្នោតនីមួយៗ ដូចជា ថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផល ឈប់ទទួលចាក់ឆ្នោត សល់រយៈពេលចាក់ អោយលោកអ្នកចុចលើប៊ូតុងចាក់ឆ្នោតអនឡាញ ក្នុងប្រភេទចាក់ឆ្នោតឡាវតាមរូបភាព

 

ជំហានទី 4 : ដាក់តួលេខឆ្នោតដែលត្រូវការចាក់

ដាក់តួលេខដែលលោកអ្នកត្រូវការចាក់ ប្រសិនបើមានលើសពីមួយលេខ ការចាក់ឆ្នោតអោយដាក់សញ្ញា ( , ) តាមរូបភាព ជាការចាក់តួលេខ 36 145 និង 8 ពេលលោកអ្នកដាក់តួលេខនៅក្នុងប្រអប់ 36,145,8 បន្ទាប់មកមានប្រអប់អោយលោកអ្នកដាក់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលលោកអ្នកត្រូវការចាក់ឆ្នោតទម្រង់បែបនេះ ប្រសិនមិនត្រូវការចាក់ក៏ចន្លោះទុក បន្ទាប់ចុចលើប៊ូតុង បន្ថែមប្រតិបត្តិការ

 

ជំហានទី 5 : បញ្ជាក់ការចាក់ឆ្នោតឡាវ

ប្រព័ន្ធនឹងបង្ហាញរបាយការណ៍ការចាក់ បង្ហាញតួលេខដែលលោកអ្នកចាក់ ប្រភេទឆ្នោត ចំនួនការចាក់ ចំនួនសង អោយលោកអ្នកត្រួតពិនិត្យ បន្ទាប់មកចុចបញ្ជាក់ការចាក់ឆ្នោតបានពីប៊ូតុងមេនូ បញ្ជាក់ការចាក់ខាងក្រោម រឺ ចុចលើប៊ូតុងបញ្ជាក់ការចាក់ ព្រីនប៊ីន ប្រសិនលោកអ្នកត្រូវការព្រីនប៊ីន នៅក្នុងករណីដែលលោកអ្នកត្រូវការលុបចោលការចាក់ អាចធ្វើការលុបចោលបានលើប៊ូតុង លុបចោលប្រតិបត្តិការ ខាងលើ

 

ជំហានទី 6 : រក្សាទុក រឺ ព្រីនប៊ីនឆ្នោតអនឡាញ

បន្ទាប់ពីលោកអ្នកចុចបញ្ជាក់ការចាក់ និងមានផ្ទាំងបង្ហាញរបាយការណ៍របស់លោកអ្នក អោយជ្រើសរើសរក្សាទុក រឺ ព្រីនប៊ីនបានតាមសេចក្តីត្រូវការ