ចាក់ឆ្នោតអនឡាញ

ឆ្នោតឡាវ

04 October 2023 បិទទទួលចាក់ឆ្នោត 19:30 น.

នៅសល់ពេលចាក់ឆ្នោត

loading...

ជ្រើសរើសវគ្គក្នុងការចាក់
ចាក់ឆ្នោត

ឆ្នោតហាណូយ

04 October 2023 បិទទទួលចាក់ឆ្នោត 18:00 น.

នៅសល់ពេលចាក់ឆ្នោត

loading...

ជ្រើសរើសវគ្គក្នុងការចាក់
ចាក់ឆ្នោត

ឆ្នោតម៉ាលេសុី

04 October 2023 បិទទទួលចាក់ឆ្នោត 18:00 น.

នៅសល់ពេលចាក់ឆ្នោត

loading...

ជ្រើសរើសវគ្គក្នុងការចាក់
ចាក់ឆ្នោត

ឆ្នោតហាាណូយ (ពិសេស)

04 October 2023 បិទទទួលចាក់ឆ្នោត 17:00 น.

នៅសល់ពេលចាក់ឆ្នោត

loading...

ជ្រើសរើសវគ្គក្នុងការចាក់
ចាក់ឆ្នោត

ឆ្នោតហាណូយ (VIP)

04 October 2023 បិទទទួលចាក់ឆ្នោត 19:00 น.

នៅសល់ពេលចាក់ឆ្នោត

loading...

ជ្រើសរើសវគ្គក្នុងការចាក់
ចាក់ឆ្នោត

ឆ្នោតថៃ

បិទទទួលចាក់ឆ្នោត

ផ្សាយបន្តផ្ទាល់

របៀបភ្នាល់

អត្រាការសង

លទ្ធផលចេញរង្វាន់
ជ្រើសរើសវគ្គក្នុងការចាក់
ចាក់ឆ្នោត

ឆ្នោតពិសេស GSB រយៈពេល 3 ឆ្នាំ

បិទទទួលចាក់ឆ្នោត

ផ្សាយបន្តផ្ទាល់

របៀបភ្នាល់

អត្រាការសង

លទ្ធផលចេញរង្វាន់
ជ្រើសរើសវគ្គក្នុងការចាក់
ចាក់ឆ្នោត

ឆ្នោតពិសេស GSB រយៈពេល ឆ្នាំ5

បិទទទួលចាក់ឆ្នោត

ផ្សាយបន្តផ្ទាល់

របៀបភ្នាល់

អត្រាការសង

លទ្ធផលចេញរង្វាន់
ជ្រើសរើសវគ្គក្នុងការចាក់
ចាក់ឆ្នោត

ឆ្នោត BAAC

បិទទទួលចាក់ឆ្នោត

ផ្សាយបន្តផ្ទាល់

របៀបភ្នាល់

អត្រាការសង

លទ្ធផលចេញរង្វាន់
ជ្រើសរើសវគ្គក្នុងការចាក់
ចាក់ឆ្នោត

ឆ្នោតហ៊ុនថៃ

ហ៊ុនថៃបិទពេលល្ងាច

04 October 2023 បិទទទួលចាក់ឆ្នោត 16:00 น.

នៅសល់ពេលចាក់ឆ្នោត

loading...

ជ្រើសរើសវគ្គក្នុងការចាក់
ចាក់ឆ្នោត

ឆ្នោតហ៊ុន Nikkei

ព្រឹក

04 October 2023 បិទទទួលចាក់ឆ្នោត 09:20 น.

ឆ្នោត Hang Seng

ព្រឹក

04 October 2023 បិទទទួលចាក់ឆ្នោត 10:50 น.

ឆ្នោតហ៊ុនសង្ហឹបុរី

04 October 2023 បិទទទួលចាក់ឆ្នោត 15:50 น.

នៅសល់ពេលចាក់ឆ្នោត

loading...

ជ្រើសរើសវគ្គក្នុងការចាក់
ចាក់ឆ្នោត

ឆ្នោតហ៊ុនចិន

ព្រឹក

04 October 2023 បិទទទួលចាក់ឆ្នោត 10:25 น.

ឆ្នោតហ៊ុនកូរ៉េ

04 October 2023 បិទទទួលចាក់ឆ្នោត 13:00 น.

នៅសល់ពេលចាក់ឆ្នោត

loading...

ជ្រើសរើសវគ្គក្នុងការចាក់
ចាក់ឆ្នោត

ឆ្នោតហ៊ុនតៃវ៉ាន់

04 October 2023 បិទទទួលចាក់ឆ្នោត 12:00 น.

នៅសល់ពេលចាក់ឆ្នោត

loading...

ជ្រើសរើសវគ្គក្នុងការចាក់
ចាក់ឆ្នោត

ឆ្នោតហ៊ុនឥណ្ឌា

04 October 2023 បិទទទួលចាក់ឆ្នោត 16:50 น.

នៅសល់ពេលចាក់ឆ្នោត

loading...

ជ្រើសរើសវគ្គក្នុងការចាក់
ចាក់ឆ្នោត

ឆ្នោតហ៊ុនអេហ្ស៊ីប

04 October 2023 បិទទទួលចាក់ឆ្នោត 18:20 น.

នៅសល់ពេលចាក់ឆ្នោត

loading...

ជ្រើសរើសវគ្គក្នុងការចាក់
ចាក់ឆ្នោត

ឆ្នោតហ៊ុនអាឡឺម៉ង់

04 October 2023 បិទទទួលចាក់ឆ្នោត 22:20 น.

នៅសល់ពេលចាក់ឆ្នោត

loading...

ជ្រើសរើសវគ្គក្នុងការចាក់
ចាក់ឆ្នោត

ឆ្នោតហ៊ុនអង់គ្លេស

04 October 2023 បិទទទួលចាក់ឆ្នោត 22:30 น.

នៅសល់ពេលចាក់ឆ្នោត

loading...

ជ្រើសរើសវគ្គក្នុងការចាក់
ចាក់ឆ្នោត

ឆ្នោតហ៊ុន Dow Jones

បិទទទួលចាក់ឆ្នោត

ផ្សាយបន្តផ្ទាល់

របៀបភ្នាល់

អត្រាការសង

លទ្ធផលចេញរង្វាន់
ជ្រើសរើសវគ្គក្នុងការចាក់
ចាក់ឆ្នោត

ឆ្នោតហ៊ុនរុស្សី

បិទទទួលចាក់ឆ្នោត

ផ្សាយបន្តផ្ទាល់

របៀបភ្នាល់

អត្រាការសង

លទ្ធផលចេញរង្វាន់
ជ្រើសរើសវគ្គក្នុងការចាក់
ចាក់ឆ្នោត