ចាក់ឆ្នោតអនឡាញ

ឆ្នោតថៃ

02 May 2024 បិទទទួលចាក់ឆ្នោត 15:30 น.

នៅសល់ពេលចាក់ឆ្នោត

loading...

ជ្រើសរើសវគ្គក្នុងការចាក់
ចាក់ឆ្នោត

ឆ្នោតឡាវ

26 April 2024 បិទទទួលចាក់ឆ្នោត 19:30 น.

នៅសល់ពេលចាក់ឆ្នោត

loading...

ជ្រើសរើសវគ្គក្នុងការចាក់
ចាក់ឆ្នោត

ឆ្នោតហាណូយ

25 April 2024 បិទទទួលចាក់ឆ្នោត 18:00 น.

នៅសល់ពេលចាក់ឆ្នោត

loading...

ជ្រើសរើសវគ្គក្នុងការចាក់
ចាក់ឆ្នោត

ឆ្នោតម៉ាលេសុី

27 April 2024 បិទទទួលចាក់ឆ្នោត 18:00 น.

នៅសល់ពេលចាក់ឆ្នោត

loading...

ជ្រើសរើសវគ្គក្នុងការចាក់
ចាក់ឆ្នោត

ឆ្នោតហាាណូយ (ពិសេស)

25 April 2024 បិទទទួលចាក់ឆ្នោត 17:00 น.

នៅសល់ពេលចាក់ឆ្នោត

loading...

ជ្រើសរើសវគ្គក្នុងការចាក់
ចាក់ឆ្នោត

ឆ្នោតហាណូយ (VIP)

25 April 2024 បិទទទួលចាក់ឆ្នោត 19:00 น.

នៅសល់ពេលចាក់ឆ្នោត

loading...

ជ្រើសរើសវគ្គក្នុងការចាក់
ចាក់ឆ្នោត

ឆ្នោតពិសេស GSB រយៈពេល 3 ឆ្នាំ

បិទទទួលចាក់ឆ្នោត

ផ្សាយបន្តផ្ទាល់

របៀបភ្នាល់

អត្រាការសង

លទ្ធផលចេញរង្វាន់
ជ្រើសរើសវគ្គក្នុងការចាក់
ចាក់ឆ្នោត

ឆ្នោតពិសេស GSB រយៈពេល ឆ្នាំ5

បិទទទួលចាក់ឆ្នោត

ផ្សាយបន្តផ្ទាល់

របៀបភ្នាល់

អត្រាការសង

លទ្ធផលចេញរង្វាន់
ជ្រើសរើសវគ្គក្នុងការចាក់
ចាក់ឆ្នោត

ឆ្នោត BAAC

បិទទទួលចាក់ឆ្នោត

ផ្សាយបន្តផ្ទាល់

របៀបភ្នាល់

អត្រាការសង

លទ្ធផលចេញរង្វាន់
ជ្រើសរើសវគ្គក្នុងការចាក់
ចាក់ឆ្នោត

ឆ្នោតហ៊ុនថៃ

ហ៊ុនថៃបិទពេលល្ងាច

25 April 2024 បិទទទួលចាក់ឆ្នោត 16:00 น.

នៅសល់ពេលចាក់ឆ្នោត

loading...

ជ្រើសរើសវគ្គក្នុងការចាក់
ចាក់ឆ្នោត

ឆ្នោតហ៊ុន Dow Jones

25 April 2024 បិទទទួលចាក់ឆ្នោត 23:50 น.

នៅសល់ពេលចាក់ឆ្នោត

loading...

ជ្រើសរើសវគ្គក្នុងការចាក់
ចាក់ឆ្នោត

ឆ្នោតហ៊ុនរុស្សី

25 April 2024 បិទទទួលចាក់ឆ្នោត 22:10 น.

នៅសល់ពេលចាក់ឆ្នោត

loading...

ជ្រើសរើសវគ្គក្នុងការចាក់
ចាក់ឆ្នោត

ឆ្នោតហ៊ុនសង្ហឹបុរី

25 April 2024 បិទទទួលចាក់ឆ្នោត 15:50 น.

នៅសល់ពេលចាក់ឆ្នោត

loading...

ជ្រើសរើសវគ្គក្នុងការចាក់
ចាក់ឆ្នោត

ឆ្នោតហ៊ុនឥណ្ឌា

25 April 2024 បិទទទួលចាក់ឆ្នោត 16:50 น.

នៅសល់ពេលចាក់ឆ្នោត

loading...

ជ្រើសរើសវគ្គក្នុងការចាក់
ចាក់ឆ្នោត

ឆ្នោតហ៊ុនអេហ្ស៊ីប

25 April 2024 បិទទទួលចាក់ឆ្នោត 18:20 น.

នៅសល់ពេលចាក់ឆ្នោត

loading...

ជ្រើសរើសវគ្គក្នុងការចាក់
ចាក់ឆ្នោត

ឆ្នោតហ៊ុនអាឡឺម៉ង់

25 April 2024 បិទទទួលចាក់ឆ្នោត 22:20 น.

នៅសល់ពេលចាក់ឆ្នោត

loading...

ជ្រើសរើសវគ្គក្នុងការចាក់
ចាក់ឆ្នោត

ឆ្នោតហ៊ុនអង់គ្លេស

25 April 2024 បិទទទួលចាក់ឆ្នោត 22:30 น.

នៅសល់ពេលចាក់ឆ្នោត

loading...

ជ្រើសរើសវគ្គក្នុងការចាក់
ចាក់ឆ្នោត

ឆ្នោតហ៊ុន Nikkei

បិទទទួលចាក់ឆ្នោត

ផ្សាយបន្តផ្ទាល់

របៀបភ្នាល់

អត្រាការសង

លទ្ធផលចេញរង្វាន់
ជ្រើសរើសវគ្គក្នុងការចាក់
ចាក់ឆ្នោតវគ្គចុងក្រោយ

ឆ្នោត Hang Seng

បិទទទួលចាក់ឆ្នោត

ផ្សាយបន្តផ្ទាល់

របៀបភ្នាល់

អត្រាការសង

លទ្ធផលចេញរង្វាន់
ជ្រើសរើសវគ្គក្នុងការចាក់
ចាក់ឆ្នោតវគ្គចុងក្រោយ

ឆ្នោតហ៊ុនចិន

បិទទទួលចាក់ឆ្នោត

ផ្សាយបន្តផ្ទាល់

របៀបភ្នាល់

អត្រាការសង

លទ្ធផលចេញរង្វាន់
ជ្រើសរើសវគ្គក្នុងការចាក់
ចាក់ឆ្នោតវគ្គចុងក្រោយ

ឆ្នោតហ៊ុនកូរ៉េ

បិទទទួលចាក់ឆ្នោត

ផ្សាយបន្តផ្ទាល់

របៀបភ្នាល់

អត្រាការសង

លទ្ធផលចេញរង្វាន់
ជ្រើសរើសវគ្គក្នុងការចាក់
ចាក់ឆ្នោត

ឆ្នោតហ៊ុនតៃវ៉ាន់

បិទទទួលចាក់ឆ្នោត

ផ្សាយបន្តផ្ទាល់

របៀបភ្នាល់

អត្រាការសង

លទ្ធផលចេញរង្វាន់
ជ្រើសរើសវគ្គក្នុងការចាក់
ចាក់ឆ្នោត