លក្ខខណ្ឌ និងការព្រមព្រៀង


គោលនយោបាយភាពជាឯកជននេះរក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងដោយ Domain KHMER-LOTTO

ការកែប្រែ និងផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាល

យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធក្នុងការកែប្រែផ្លាស់ប្តូរនយោបាយនេះ ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងដល់លោកអ្នកបានជ្រាបជាមុន នយោបាយនេះមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលមានការ Post នៅលើវេបសាយ ។

 

ការទទួលយកប្រតិបត្តិ

គោលនយោបាយភាពជាឯកជននេះ ស្របទៅតាមច្បាប់កំណត់ការ ការពារព័ត៌មានដែលទាក់ទង រួមបញ្ចូលទាំងច្បាប់ការពារទិន្នន័យរបស់ព្រះរាជាណាចក្រឆ្នាំ 1998 SSSLOTTO បានដោយអំណះអំណាងច្បាប់កំណត់បុគ្គលរបស់ EU ហើយមានដៃគូ សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ (OECD) ជានិច្ច ដើម្បីបង្កើនភាពជឿជាក់បានថាអ្នកលេងបានទទួលការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក ។

 

ការប្រមូលព័ត៌មាន

ព័ត៌មានទូទៅ

យើងខ្ញុំបានប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក ដើម្បីអោយបញ្ជាក់តួបុគ្គលរបស់លោកអ្នក ដែលមានទិន្នន័យដូចតទៅនេះ ហើយប្រសិនបើត្រូវការអ្វីបន្ថែមយើងខ្ញុំអាចធ្វើការជូនដំណឹងដល់លោកអ្នកប្រាប់ដល់យើងខ្ញុំនៅពេលក្រោយ ។

 

ព័ត៌មានកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន

1. ព័ត៌មានដែលប្រើក្នុងការចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់បញ្ជីរបស់អ្នកលេង ពេលលោកអ្នកចុះឈ្មោះជាសមាជិកថ្មី ដូចជា ឈ្មោះ , E-mail , លេខទូរស័ព្ទ , ថ្ងៃកំណើត និងព័ត៌មានចាំបាច់ផ្សេងៗ ដែលធ្វើអោយយើងខ្ញុំអាចបើកប្រើ ហើយរៀបចំបញ្ជីរបស់លោកអ្នកបាន ។ 

2. រក្សាទុកការទំនាក់ទំនងរបស់លោកអ្នកដែលបានផ្ញើរមកកាន់យើងខ្ញុំ ។ 

3. ព័ត៌មានណាមួយ ដែលលោកអ្នកបានស្នើអោយយើងខ្ញុំ អាចជាលទ្ធផលនៃការចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ រឺការប្រកួតប្រជែងផ្នែកទីផ្សារ ។ 

4. ព័ត៌មានលម្អិតការដាក់ភ្នាល់ និងការលេងផ្សេងៗនៅលើវេបសាយ ។ 

5. ការសន្ទនាតាមរយៈទូរស័ព្ទ និង Chat របស់លោកអ្នកជាមួយបុគ្គលិកបម្រើសេវាកម្មអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំ ដែលការសន្ទនាទាំងអស់នេះត្រូវបានរក្សាទុក ដើម្បីនាំយកទៅអប់រំ សេវាកម្ម​ រៀបចំសេវាកម្មគុណភាព និងស្វែងរកដំណោះស្រាយបានរហ័សឡើងជាងមុន

 

លើសពីនេះ ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលធ្វើអោយយើងខ្ញុំអាចទំនាក់ទំនងលោកអ្នកបានតាមគោលបំណងផ្សេងៗ បាន ដែលធ្វើអោយយើងខ្ញុំអាចផ្តល់ជូនសេវាកម្មល្អបំផុត ដល់លោកអ្នក ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននេះត្រូវនាំមកប្រើប្រាស់ដើម្បីគោលបំណងក្នុងផ្នែកទីផ្សារ នៃការជូនដំណឹងអោយលោកអ្នកបានដឹងជារៀងរាល់ពេលដែលមាន ការផ្តល់ជូនពិសេសៗ ប្រម៉ូសិន និងកម្មវិធីផ្សេងៗ ។ លោកអ្នកទទួលស្គាល់ថាព័ត៌មានដែលលោកអ្នកផ្តល់អោយប្រៀបធៀបជាមួយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន រឺ ព័ត៌មានលម្អិតដែលស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ការពារទិន្នន័យព័ត៌មាន 1998 ហើយពេលលោកអ្នកប្រើប្រាស់វេបសាយនេះ ចាត់ទុកថាលោកអ្នកយល់ព្រមអោយប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកនៅក្រោមគោលនយោបាយជាឯកជនភាពនេះ ។

 

ការលាតត្រដាងនិងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន

ពេលលោកអ្នកចុះឈ្មោះចូលប្រើប្រាស់ជាមួយយើងខ្ញុំ ចាត់ទុកថាលោកអ្នកយល់ព្រមអោយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកដល់យើងខ្ញុំ ហើយយើងខ្ញុំអាចអោយបុគ្គលទី3 នៅក្នុងការជួយរៀបចំរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលនេះ ។ ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកនិងបានទទួលការនាំទៅប្រើប្រាស់តាមនេះ តែអាចមានការបន្ថែមនៅពេលក្រោយ

1. ដើម្បីគ្រប់គ្រង បញ្ជី ហើយប្រតិបត្តិការដាក់-ដកទឹកប្រាក់ លើវេបសាយរបស់យើងខ្ញុំ ។ 

2. ដើម្បីរៀបចំការផ្តល់សេវាកម្មចាក់ភ្នាល់ ។ 

3. ដើម្បីគោលបំណងនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងកំណត់អត្តសញ្ញាណ ដូចជាការបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកអាយុទាបជាងច្បាប់កំណត់ ហើយស្ថិតនៅកន្លែងបានហាមឃាត់ ដែលបានកំណត់ទុកនៅ ការព្រមព្រៀង និងលក្ខខណ្ឌវេបសាយ ។ 

4. ដើម្បីរចនាបទផ្នែកទីផ្សារដែលឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ។ 

5. ដើម្បីប្រើក្នុងការត្រួតពិនិត្យ ហើយកែសម្រួលវេបសាយ ។ 

6. ដើម្បីសង្កេតការណ៍ ហើយអភិវឌ្ឍន៍សេវាកម្មរបស់វេបសាយ ។ 

7. ដើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យ រកឃើញការបន្លំ ហើយស្នើសុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការស៊ើបអង្កេតការលាងលុយកខ្វក់ ។ 

8. ស្នើសុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតាមតម្រូវការនៃច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិ ។ 

9. ដើម្បីបង្ហាញដល់ក្រុមហ៊ុនអ្នកបង្កើតសូហ្វវែរ (ដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយលក្ខខណ្ឌនៃគោលការណ៍នេះ) នៃការផ្តល់ការគាំទ្រ និងសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធ ។

 

យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធក្នុងការវិភាគអាកប្បកិរិយា របស់អ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈស្ថិតិ ដើម្បីវាស់ចំណាប់អារម្មណ៍និងការប្រើប្រាស់វេបសាយពីទិដ្ឋភាពផ្សេងៗ ថែមទាំងដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មាន និងលាតត្រដាងចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ រឺ ចំនួនអ្នកចុចលើ Banner ឃោសនាអោយដល់អ្នកឃោសនា ដោយយើងខ្ញុំនឹងផ្តល់ដំណឹងបុគ្គលទី 3 ។ គ្រាន់តែលទ្ធផលដោយរួមពីការវិភាគប៉ុណ្ណោះ KHMER-LOTTO ជាសមាជិករបស់ក្រុមជាច្រើនដែលមានគោលដៅនៅក្នុងការការពារសីលធ៌មនៅក្នុងការប្រកួតកីឡា ហើយនឹងការដាក់ភ្នាល់ ។ ដើម្បីទប់ស្កាត់ឧបាយកលនៅពីក្រោយការប្រកួត ដូច្នេះ ក្រុមរបស់យើងខ្ញុំ (ssslotto និងក្រុមដែលមានការពាក់ព័ន្ធ) សុំរក្សាសិទ្ធក្នុងការចូលទៅដល់ និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នករួមគ្នា ។ ដើម្បីសង្កេតអាកប្បកិរិយាក្នុងការដាក់ភ្នាល់ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសទទួលព័ត៌មានដែលទាក់ទងជាមួយការស្នើសុំប្រម៉ូសិនផ្សេងៗ បាននៅក្នុងទំព័រចុះឈ្មោះ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានបំណងចង់ផ្លាស់ប្តូរ មិនបានទទួលព័ត៌មានអាប់ដេតទាំងអស់នេះនៅក្នុងរូបភាពខាងក្រោម លោកអ្នកអាចជូនដំណឹងពីគោលបំណងតាមរយៈបុគ្គលិកបម្រើសេវាកម្មអតិថិជនបាន ។

 

ឈ្នះការភ្នាល់

យើងខ្ញុំសុំរក្សាសិទ្ធមិនលាតត្រដាងព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកជាសាធារណៈ ការងារ រឺ ប្រាក់រង្វាន់ដែលលោកអ្នកឈ្នះ ដើម្បីជាផលប្រយោជន៍នៅក្នុងផ្នែកទីផ្សារ យើងខ្ញុំសុំរក្សាសិទ្ធក្នុងការលាតត្រដាងព័ត៌មានផ្នែកខ្លះ ដូចជា អក្សរកាត់ Username រឺ ឈ្មោះកាត់របស់លោកអ្នក ។

 

សុវត្ថិភាព

យើងខ្ញុំមើលថែរក្សា និងរក្សាព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកទុកយ៉ាងល្អ មានសុវត្ថិភាព ដោយតិចណូឡូជីដែលផ្លាស់ប្តូរសារ អោយជាលេខសម្ងាត់ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន ដែលពេលរក្សាទុកនៅក្នុង Server របស់យើងខ្ញុំហើយ ព័ត៌មានទាំងអស់នេះនិងត្រូវបានរក្សាទុកយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពដោយតិចណូឡូជី Firewall ។ ទាំងវេបសាយ និង Software របស់យើងប្រើប្រាស់តិចណូឡូជីគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងការរក្សាទុកយ៉ាងត្រឹមត្រូវ និងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក ដើម្បីការពារមិនអោយព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកត្រូវបាននាំយកទៅប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់ រឺ ការបាត់បង់ ។ ដោយសារការទំនាក់ទំនងតាមរយៈអុីនធើណិតមិនមានសុវត្ថិភាព 100% ធ្វើអោយយើងខ្ញុំមិនអាចធានាបានថាមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកបាន ។ ដូច្នេះពេលលោកអ្នកប្រើប្រាស់វេបសាយនេះ ចាត់ទុកថាលោកអ្នកយល់ព្រម និងទទួលស្គាល់ថាហានិភ័យដែលអាចកើតឡើងពីការពាក់ព័ទ្ធ ដោយសារសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ Internet ។ ហើយយើងខ្ញុំុមិនទទួលខុសត្រូវក្នុងការបាត់បង់ / ការបាត់បង់ដោយផ្ទាល់ ផលប៉ះពាល់ ដោយអចេតនា រឺ ការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយ នៅក្នុងកំឡុងពេលណាស្រេចតែ ។ ពេលពិចារណាគោលបំណងដែលយើងខ្ញុំបានទទួលទិន្នន័យរបស់លោកអ្នកហើយ យើងខ្ញុំនឹងរក្សាទុកទិន្នន័យរបស់លោកអ្នកជារយៈពេលដែលសមរម្យ យើងអាចរក្សាទុកព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកជារឿយៗ ដោយមិនមានការកំណត់ ។

 

Cookies

អ្នកលេងគួរតែដឹងថាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនបុគ្គលផ្សេងៗ និងបានរក្សាទុកដោយស្វ័យប្រវត្តិរវាងដំណើរការចុះឈ្មោះ តាមរយៈការប្រើ Cookies ។ Cookies ជាទិន្នន័យខ្នាតតូចដែលផ្ញើរ Server របស់វេបសាយទៅ Web Browsers ។ ដែលអនុញ្ញាតអោយ server រក្សារួបរួមព័ត៌មានពី Browsers បាន យើងខ្ញុំប្រើ Cookies ​ដើម្បីតាមដានលក្ខណៈក្នុងការប្រើប្រាស់ Browsers ហើយបង្កើត Post ដែលទាក់ទងជាមួយស្ថិតិចំនួនប្រជាជនកើតឡើង ។ ការឃ្លាំមើលលក្ខណៈក្នុងការប្រើប្រាស់ទាំងអស់នេះ ហើយការសន្សំរួបរួមព័ត៌មាន ធ្វើអោយលោកអាចអភិវឌ្ឍន៍សេវាកម្មដើម្បីផ្តល់ការស្នើសុំដល់លោកអ្នកបាន ប្រព័ន្ធសម្ព័ន្ធក៏ប្រើ cookies ដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រតិបត្តិការសាខារបស់យើង។ Browsers ភាគច្រើនមានដំណើរការសាមញ្ញបំផុត ដែលអនុញ្ញាតអោយលោកអ្នកបើក រឺ បិទប្រើ Cookies ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនត្រូវការប្រមូលព័ត៌មានតាមរយៈការប្រើ Cookies លោកអ្នកអាចកំណត់ថ្មីបានដោយខ្លួនឯង ។ ហើយសូមជ្រាបថាការបើកប្រើប្រាស់ Cookies អាចមានផលប៉ះពាល់លើសេវាកម្មពិសេស ដោយត្រង់ជាមួយតម្រូវការរបស់លោកអ្នកខ្លួនឯង ។

 

ការបំផ្លាញទិន្នន័យ

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងវេបសាយ អ្នកផលិតហ្គេមចាក់ភ្នាល់អន្តរកម្មទាំងអស់ត្រូវបានបំផ្លាញ ដោយមិនគិតថាជាព័ត៌មានអ្វីនេោះទេ ដើម្បីថែរក្សាសុវត្ថិភាព ។

 

ការទទួលបានព័ត៌មាន និងការអាប់ដេត

អ្នកប្រើប្រាស់អាចសរសេរតម្រូវការសុំព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងខ្ញុំបានរក្សាទុក ហើយធ្វើការផ្ញើរមកអោយតាមការទំនាក់ទំនងខាងក្រោម យើងខ្ញុំរីករាយផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកដែលយើងខ្ញុំមាន ដោយលោកអ្នកអាចជូនដំណឹងការអាប់ដេត ផ្លាស់ប្តូរ ហើយកែសម្រួលអោយបានត្រឹមត្រូវបាន តាមបុគ្គលិកបម្រើសេវាកម្មអតិថិជន នៃការស្នើសុំរបស់លោកអ្នក យើងខ្ញុំនិងលុបព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់ ការសរុបខ្លីៗនៅក្នុងមូលដ្ឋានព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ មិនអាចលុបទិន្នន័យដើមរបស់លោកអ្នកទាំងអស់នោះទេ ដោយសារយើងខ្ញុំរក្សាទុកព័ត៌មានបម្រុង និងរក្សាការលុបកំណត់ត្រា ។ យើងខ្ញុំសុំរក្សាសិទ្ធនៅក្នុងការថែរក្សា ផ្លាស់ប្តូរ រឺ កែសម្រួលនយោបាយនេះដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងអោយលោកអ្នកបានជ្រាបជាមុន ប្រសិនបើមានការអាប់ដេតណាមួយ យើងខ្ញុំចាត់ទុកថាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យគោលនយោបាយភាពឯកជនដែលបានទទួលការអាប់ដេតចុងក្រោយបំផុត ។ 

 

ទំនាក់ទំនង

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចំណុចសង្ស័យ រឺ ត្រូវការទំនាក់ទំនងសាកសួរ សូមទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំតាមរយៈ Online Chat លេខទូរស័ព្ទដៃ រឺ E-mail ដែលបានផ្តល់ជូនក្នុងវេបសាយបានជារៀងរាល់ថ្ងៃ 24 ម៉ោង ។