លេខតម្រុយកំពុងតែល្បីខ្លាំង លេខលោកគ្រូពូថៅ នាំសំណាងវគ្គនេះថ្ងៃទី1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2024

អ្នកលេងឆ្នោតប្រញាប់​មើល លេខតម្រុយវគ្គនេះថ្ងៃទី1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2024 លេខលោកគ្រូពូថៅ នាំសំណាង លេខតម្រុយ លេខល្បី វគ្គនេះមិនចាំយូ
  • 24 Jun 2024
  • 34 VIEW

អ្នកលេងឆ្នោតប្រញាប់​មើល លេខតម្រុយវគ្គនេះថ្ងៃទី1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2024 លេខលោកគ្រូពូថៅ នាំសំណាង លេខតម្រុយ លេខល្បី វគ្គនេះមិនចាំយូ ចេញលេខតម្រុយមកអោយអ្នកទាំងអស់បាននាំយកទៅផ្សងសំណាង នៅថ្ងៃឆ្នោតចេញ

លេខតម្រុយ លេខលោកគ្រូពូថៅ នាំសំណាង វគ្គនេះថ្ងៃទី1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2024

លេខតម្រុយវគ្គនេះថ្ងៃទី1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2024 ឆ្នោតចេញលេខអ្វីក៏មិនដឹង តែសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតាមរកលេខទុកយកទៅផ្សងសំណាង មកមើលអោយហើយ ព្រោះថ្ងៃនេះយើងមានលេខតម្រុយ លេខល្បី ដែលអ្នកលេងឆ្នោតជាច្រើនអ្នក ទន្ទឹង​រង់ចាំ ដូចជា លេខលោកគ្រូពូថៅ នាំសំណាង លេខល្បីដែលធ្លាប់អោយសំណាងរួចមកហើយជាច្រើនវគ្គ ដោយលេខតម្រុយនៅក្នុងវគ្គនេះ មានដូចខាងក្រោម៖

លេខតម្រុយ លេខលោកគ្រូពូថៅ នាំសំណាងវគ្គនេះថ្ងៃទី1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2024

លេខល្បី ៖ 2
លេខតម្រុយ 3ខ្ទង់ ៖ 128
លេខតម្រុយ 2ខ្ទង់ ៖ 22, 27, 28

លេខល្បី ៖ 0
លេខតម្រុយ 2ខ្ទង់ ៖ 20, 40, 70

សូមអរគុណពីព័ត៌មាន : kapook