បើកលេខតម្រុយ លេខមហាច្បស់ វគ្គនេះថ្ងៃទី1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2024

លេខតម្រុយវគ្គនេះថ្ងៃទី1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2024 លេខកំពុងតែល្បីខ្លាំង លេខមហាច្បាស់ ដែលកាត់មកមានតែលេខស្អាត់
  • 25 Jun 2024
  • 42 VIEW

លេខតម្រុយវគ្គនេះថ្ងៃទី1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2024 លេខកំពុងតែល្បីខ្លាំង លេខមហាច្បាស់ ដែលកាត់មកមានតែលេខស្អាត់ មកអោយអ្នកគាំទ្របានត្រៀមខ្លួនផ្សងសំណាង ថ្ងៃឆ្នោតចេញវគ្គនេះ ថានិងមានលេខអ្វីៗខ្លះ មិនគួររំលង

លេខតម្រុយ លេខមហាច្បស់ វគ្គនេះថ្ងៃទី1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2024

លេខមហាច្បស់ ត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងរង្វង់ឆ្នោត ដោយការវិភាគលេខត្រឹមត្រូវក្នុងរយៈពេលយូរមកនេះ សម្រាប់ការផ្សងសំណាងថ្ងៃទី1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2024 នេះ មិនអោយអ្នកទាំងអស់គ្នារង់ចាំយូរ ក៏បានចេញឈុតតួលេខមកដែលគួរអោយចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ដោយផ្ដោតលើលេខ 5 និងលេខក្រោម 3ខ្ទង់ ហើយលេខផ្សេងៗ លេខតម្រុយ 2ខ្ទង់មាន 05, 65, 23, 63 និងលេខ 3ខ្ទង់ 265


សូមអរគុណពីព័ត៌មាន : kapook