សេះពណ៍ផ្សែង ចេញប្រាប់លេខតម្រុយច្បាស់ៗ វគ្គនេះថ្ងៃទី1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2024

យកចិត្តអ្នកគាំទ្រ ចែកលេខតម្រុយវគ្គនេះថ្ងៃទី1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2024 ពីលេខតម្រុយឆ្នោតដែលកំពុងល្បី
  • 22 Jun 2024
  • 33 VIEW

យកចិត្តអ្នកគាំទ្រ ចែកលេខតម្រុយវគ្គនេះថ្ងៃទី1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2024 ពីលេខតម្រុយឆ្នោតដែលកំពុងល្បី លេខសេះពណ៍ផ្សែង ដែលអោយសំណាងវគ្គមុខរួចមកហើយ ត្រៀមផ្សងសំណាងបន្តវគ្គនេះ

លេខតម្រុយ សេះពណ៍ផ្សែង វគ្គនេះថ្ងៃទី1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2024

ថ្ងៃឆ្នោតចេញវគ្គនេះថ្ងៃទី1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2024 អ្នកដែលចង់សាកល្បង ផ្សងសំណាងមិនគួររំលង ព្រោះថ្ងៃនេះយើងមានលេខតម្រុយស្អាត់ៗ មកផ្ញើអ្នកគាំទ្រ វគ្គនេះក៏គឺ លខតម្រុយ សេះពណ៍ផ្សែង លេខតម្រុយពីសំណាក់ល្បី ដែលអោយសំណាងជាច្រើនវគ្គរួចមកហើយ ដោយនៅវគ្គនេះ សំណាក់ សេះពណ៍ផ្សែង នាំមកផ្ញើលេខមានដូចខាងក្រោម

លេខតម្រុយវគ្គនេះ សេះពណ៍ផ្សែង ថ្ងៃទី1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2024 

លេខតម្រុយ ៖ 4, 7
លេខរត់លើ ៖ 4
លេខតម្រុយ 2ខ្ទង់ ៖ 42, 49, 72, 79

លេខតម្រុយ ៖ 5, 8
លេខរត់ក្រោម ៖ 8
លេខតម្រុយ 2ខ្ទង់ ៖ 51, 54, 81, 84

សូមអរគុណពីព័ត៌មាន : kapook