រង្វាន់ទីមួយនៅខេត្ត Ubon Ratchathani ! កំលោះសំណាង់ ត្រូវឆ្នោតរង្វាន់ទី 1 ទទួលទឹកប្រាក់ធំ 12 លានបាត

រង្វាន់ទីមួយនៅខេត្ត Ubon Ratchathani ! កំលោះសំណាង់ ត្រូវឆ្នោតរង្វាន់ទី 1 ទទួលទឹកប្រាក់ធំ 12 លានបាត
  • 18 Sep 2023
  • 18 VIEW

​បង្ហាញមុខសេដ្ឋី​ថ្មី ឆ្នោតថ្ងៃទី 16 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2023 កំលោះខេត្ត Ubon Ratchathani ! ត្រូវឆ្នោតរង្វាន់ទី 1 

ក្រោយការិយាល័យឆ្នោតរដ្ឋាភិបាល ចេញលទ្ធផលឆ្នោតប្រចាំថ្ងៃទី 16 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2023 រង្វាន់ទីមួយមានលេខ 320812 រង្វាន់លេខ 3 ខ្ទង់មុខ មានលេខ 699-037 រង្វាន់លេខ 3 ខ្ទង់ក្រោយ មានលេខ 344-057 និងរង្វាន់លេខ 2 ខ្ទង់ក្រោយ មាន 46

ថ្មីៗនេះ Facebook Hug Na Nam Yuen ដែលជាទំព័រព័ត៌មាន និង ទេសចរណ៍ក្នុង ខេត្ត Ubon Ratchathani បានបង្ហោះនៅលើ Facebook ថាមានកំលោះម្នាក់កំពុងឈរកាត់សន្លឹកឆ្នោតរង្វាន់ទីមួយ លេខ 320812 ប្រចាំថ្ងៃទី 16 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2023 ចំនួនពីសន្លឹក ដែលគាត់កំពុងសរសេរកំណត់ហេតុជាភស្តុតាង នៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីស Nam Yuen ខេត្ត Ubon Ratchathani

អរគុណពីព័ត៌មាន : thairath